Suoma Sámi Nuorat ry

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suoma Sámi Nuorat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.09.2020. Viimeisin muutos 13.09.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suoma Sámi Nuorat ry, Pulkkatie 19 A 4, 99400 Enontekiö

suomasaminuorat@gmail.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petra Laiti
rahastonhoitaja
petra.laiti@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) – Yhdistyslaki 503/1989 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain velvoittaman jäsenrekisterin ylläpitäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yhdistyslain velvoittamana jäsenen koko nimi ja kotipaikkakunta. Lisäksi tallennetaan jäsenen syntymävuosi sekä sähköpostiosoite. Syntymävuosi tarvitaan, jotta voidaan todeta jäsenen täyttävän jäsenyyden ehdot. Sähköpostiosoite tallennetaan sen vuoksi, että yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa saada yhteyden jäseneen. Jäsenen tiedot säilytetään siihen saakka, että jäsenyys raukeaa. Jäsenyys puretaan automaattisesti yhdistyksen vuosikokouksessa sinä vuonna, kun jäsen täyttää 30 vuotta. Jäsen voi myös itse pyytää jäsenyytensä purkamisesta tai hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenen itsensä ilmoittamana jäsenhakemuksen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön toimesta.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).