Suoma Sámi Nuorat ry

Register- já tiätusyejičielgiittâs

Taat lii Suoma Sámi Nuorat rs persovntiätulaavâ (10 já 24 §) já EU almolii tiätusyejiasâttâs (GDPR) miäldásâš register- já tiätusyejičielgiittâs. Rahtum 13.09.2020. Majemuš nubástus 13.09.2020.

 

1. Registertuállee

Suoma Sámi Nuorat ry, Pulkkatie 19 A 4, 99400 Iänudâh

suomasaminuorat@gmail.com

 

2. Registerist västideijee ohtâvuotâolmooš

Petra Laiti
ruttâtuállee
petra.laiti@gmail.com

 

3. Register nommâ

Seervi jeessânregister

 

4. Vuoigâdvuotâvuáđustâs já persovntiäđui kieđâvuššâm ulme

EU almolii tiätusyejiasâttâs miäldásâš vuoigâdvuotâvuáđustâs persovntiäđui kieđâvušmân lii – ulmui miettâm (dokumentistum, iävtutátulâš,spesifisistum, tiäđulâš já čielgâs) – Servilaahâ 503/1989 Persovntiäđui kieđâvuššâm ulme lii paijeentoollâđ jeessânregister, mahte servilaahâ kenigit.

 

5. Register tiätusiskáldâs

Tiäđuh, moh vyerkkejuvvojeh registerân servilaavâ vuáduld, láá jeessân ubâ nommâ já päikkikuávlu. Toi lasseen vyerkkejuvvojeh jeessân šoddâmihe já šleđgâpostâčujottâs. Šoddâmihe annoo tondiet, vâi pyehtih tärhistiđ, ete jeessân tiävdá jeessânvuođâ iävtuid. Šleđgâpostâčujottâs vyerkkejuvvoo tondiet, vâi seervi stivrâ puáhtá táárbu mield uážžuđ ohtâvuođâ jesânân. Jeessân tiäđuh vyerkkejuvvojeh ton räi, ete jeessânvuotâ nohá. Jeessânvuotâ lopâttuvvoo automaatlávt seervi ihečuákkimist ton ive, ko jeessân tiävdá 30 ihheed. Jeessân puáhtá meid jieš pivdeđ jieijâs jeessânvuođâ lopâttem tâi stivrâ puáhtá meridiđ jeessân luovâscelkkimist.

 

6. Njuolgâdâsmiäldásiih tiätukäldeeh

Tiäđuh, moh vyerkkejuvvojeh registerân, čuággojeh jesânij jieijâs almottâsâst jeessânucâmušâi ohtâvuođâst.

 

7. Tiäđui njuolgâdâsmiäldásiih luovâtmeh já tiäđui sirdem EU tâi ETA ulguubel

Tiäđuh iä luovâttuu njuolgâdâsâi mield eres tuáimeid.

 

8. Register suoijim prinsiipeh

Register kieđâvusmist čuávuh huolâlâšvuođâ já tiäđuh, moh kieđâvuššojeh tiätuvuáháduvâiguin suojâluvvojeh ášálávt. Registertuállee huolât tast, ete vyerkkejum tiäđuh kieđâvuššojeh luáttámuššáin já tuše registerist västideijee ohtâvuotâolmooš parga tom.

 

9. Tärhistemvuoigâdvuotâ já vuoigâdvuotâ vaattâđ tiäđu njuolgim

Jyehi ulmust, kote lii registerist, lii vuoigâdvuotâ tärhistiđ registerân vyerkkejum tiäđuidis já vaattâđ máhđulij puástu tiäđui tivvoom tâi vááijuvlii tiäđu tievâsmittem. Jis olmooš haalijd tärhistiđ sust vyerkkejum tiäđuid tâi vaattâđ toi njuolgim, pivdem kalga vuolgâttiđ čálálávt  registertuállei. Registertuállee puáhtá pivdeđ táárbu mield pivdee tuođâštiđ jieijâs persovnvuođâ. Registertuállee västid äššigâsân EU tiätusyejiasâttâsâst miäruštâllum ääigi siste (válduášálávt mánuppaje siste).

 

10. Persovntiäđui kieđâvušmân lohtâseijee eres vuoigâdvuođah

Registerist leijee ulmust lii vuoigâdvuotâ pivdeđ suu kyeskee persovntiäđui meddâlistem registerist (“vuoigâdvuotâ šoddâđ vájálduđ”). Siämmáánáál registeristum ulmuin láá eres EU almolii tiätusyejiasâttâs miäldásiih vuoigâdvuođah, mahte persovntiäđui kieđâvuššâm raijim tiätu tábáhtusâin. Pivdemijd kalga vuolgâttiđ čálálávt registertuállei. Registertuállee puáhtá pivdeđ táárbu mield pivdee tuođâštiđ jieijâs persovnvuođâ. Registertuállee västid jesânân EU tiätusyejiasâttâsâst miäruštâllum ääigi siste (válduášálávt mánuppaje siste).