Lääʹddjânnam sääʹmnuõr rõ

Rekisteeʹr- teâttsueʹjjčiõlǥtõs

Tät lij Suoma Sámi Nuorat ry  personteâttlääʹjj (10 ja 24 §) da EU  takai teâttsueʹjj- šiõttõõzz (GDPR) meâldlaž rekisteeʹr – da teâttsueʹjjčiõlǥtõs. Rajjum 13.09.2020. Mââimõs muuttâs 13.09.2020.

 

1. Rekisteeʹrõõʹnni

Suoma Sámi Nuorat ry, Pulkkatie 19 A 4, 99400 Enontekiö

suomasaminuorat@gmail.com

 

2. Rekisteeʹrest vaʹstteei õhttvuõttperson

Petra Laiti
teäkktõshoiʹddjeei
petra.laiti@gmail.com

 

 3. Rekisteeʹr nõmm

Õutstõõzz vuäzzlažrekisteeʹr

 

4. Vuõiggâdvuõttvuâđđ da personteâđai ǩiõttʼtõõllâm õõlǥtõs

EU takai teâttsueʹjj- šiõttõõzz meâldlaž vuõiggâdvuõttvuâđđ personteâđai ǩiõttʼtõõllmõʹšše lij – persoon tuõttmõš ( dogumentõsttum, pååđmäinnsaz, õõutõsttum, teâđlaž da čiõlǥâs) – Õutstõslääʹǩǩ 503/1989 Personteâđai ǩiõttʼtõõllâm õõlǥtõs lij õutstõslääʹjj õõlǥtem vuäzzlažrekisteeʹr âʹlnnâânnmõš.

 

5. Rekisteeʹr teâttsiiskâž

Rekisteera ruõkktem teâđ liâ õutstõslääʹjj õõlǥtem vuäzzla ceâlai nõmm da jälstempäiʹǩǩ. Lââʹssen ruäʹǩǩe vuäzzla šõddâmeeʹǩǩ de e- pååʹštaddrõs.Šõddâmeeʹjj taarbše, štõ vueiʹtte tuõđsted vuäzzla teâudded vuäzzlažvuõđ määinaid. E- pååʹštaddrõs ruäʹǩǩe tõn diõtt, što õutstõõzz halltõs vuäitt taarbšemmen vuäǯǯad õhttvuõđ vuäzzlõʹžže.Vuäzzla teâđaid seeilte tõn räjja, što vuäzzlažvuõtt poott. Vuäzzlažvuõđ puʹrǩǩee automaattlânji  õutstõõzz eeʹǩǩsåbbrest tõn eeʹjj ǥu vuäzzlaž teâudd 30 eeʹǩǩed. Vuäzzlaž vuäitt še jiõčč äännad vuäzzlažvuõđâs puʹrǩǩummšest leʹbe halltõs vuäitt tuʹmmjed vuäzzla räʹtǩǩummšest.     

 

6. Šiõttõsmeâldlaž teâttkääiv

Rekisteera ruõkktem teâđaid vuäǯǯa vuäzzla jiijjâz iʹlmmtem vuäzzlažooccmõõžž õhttvuõđâst. 

 

7. Teâđai šiõttõsmeâldla ouddmõõžž da teâđai serddmõš EU leʹbe ETA åålǥbeälla

Teâđaid jiâ uuʹd šiõttõsmeâldlânji järrsid ålggbeällsaid.

 

8. Rekisteeʹr sueʹjjõõzz vuâđđjuurd

Rekisteeʹr ǩiõttʼtõõllmõõžžâst jääʹǩǩte tääʹrǩesvuõđ da teâttriâššlmi vieʹǩǩin ǩiõttʼtõõllâm teâđaid sueʹjjee äʹššmeâldlânji. Rekisteeʹrõõʹnni ââʹn huõl tõʹst, što ruõkkum teâđaid ǩiõttʼtâʹlle veârramnalla da pâi rekisteeʹrest vaʹstteeʹj õhttvuõttpersoon tååimast.   

 

9. Taʹrǩǩeemvuõiggâdvuõtt da vuõiggâdvuõtt õõlǥted teâđ koʹrjjummuš 

Juõʹǩǩʼkast rekisteeʹrest åårrai oummust lij vuõiggâdvuõtt taʹrǩǩeed rekisteera ruõkkum teâđas da õõlǥted vueiʹtlva vââǥǥla teâđ koʹrjjummšest da vännai teâđ teâuddjummšest. Tâʹl ǥu ooumaž haaʹlad taʹrǩǩeed jiijjstes ruõkkum teâđaid leʹbe õõlǥted tõid vuõiǥummuš, äännmõš âlgg vuõltteed ǩeʹrjjlânji rekisteeʹrõõʹnja. Rekisteeʹr õõʹnni vuäitt äännad taarbšemmen äännmõõžž kõõčči tuõđsted personvuõđâs. Rekisteeʹrõõʹnni vaʹsttad ääʹššlõʹžže EU teâttsueʹjj- šiõttõõzzâst šiõttuum ääiʹjest (vuõss-sâjjsen määnpââʹjj seʹst).

 

10. Jeeʹres personteâđai ǩiõttʼtõõllmõʹšše kollʼjeei vuõiggâdvuõđ

Rekisteeʹrest åårrai oummust lij vuõiggâdvuõtt äännad suu kuõskki personteâđai jaauktõʹsse rekisteeʹrest (“ vuõiggâdvuõtt pueʹtted väjldõssân”). Nuʹtt ǥu rekisterõsttumšin liâ jeeʹres EU takai teâttsueʹjj- šiõttõõzz meâldla vuõiggâdvuõđ mâʹt-a personteâđai ǩiõttʼtõõllâm rääʹjtummuš tiõttum aaʹššin. Äännmõõžž äʹlǧǧe vuõltteed ǩeʹrjjlânji rekisteeʹrõõʹnnja. Rekisteeʹr õõʹnni vuäitt äännad taarbšemmen äännmõõžž kõõčči tuõđsted personvuõđâs. Rekisteeʹrõõʹnni vaʹsttad ääʹššlõʹžže EU teâttsueʹjj- šiõttõõzzâst šiõttuum ääiʹjest (vuõss-sâjjsen määnpââʹjj seʹst).