Õutstõs

Teâtt SSN:n

Lääʹddjânnam sääʹmnuõr rõ (SSN) lij eeʹjj 1991 Uʹccjooǥǥâst alttuum sääʹmnuõri ouddõsvalvvâmõutstõskåʹdd.

Õutstõõzz tåimmjem täävtõssân lij raaveed sääʹmnuõri säʹmmlallaž identiteeʹtt da lââʹzzted sij teâđlažvuõđ sääʹmkulttuuʹrest. Õutstõs põrgg lââʹzzted sääʹmnuõri õhttvuõttâânnmõõžž, pueʹreed sääʹmǩiõl sââʹjj da kaggâd sääʹmkulttuur äʹrvstummuš. Õutstõõzz kõskksummuz tåimmõõzz liâ jeeʹresnallšem škooultõõzz, projeeʹkt, noorõõttmõõžž da lobbjummuš sääʹmnuõrid  kuõskki aaʹššin. SSN tåimmamvuʹvdd lij ceâlai Lääʹddjânnam da vuõss- sâjjsaž äʹrttel liâ Lääʹddjânnmest jälsteei sääʹmnuõr.

Õutstõõzzâst liâ vuäzzla nuʹtt 130. SSN taʹrjjad vuäzzõõttjeez vueiʹtlvažvuõđ vuässõõttâd jeeʹresnallšen noorõõttmõõžžid, mâʹt-a salibandi sääʹm- määstarǩeâštõõttmõʹšše, määŋgpeällsaid alggmeerai seminaarid da õutstõõzz eeʹǩǩsåbbra. SSN teâđat tåimmjummšest dommseeidain, blogist de facebook- seeidast. Õutstõs teäggat tåimmjummšes vuäzzlažmääusain, takai valdiaveäʹǩǩtieʹǧǧin de jeeʹresnallšen projeʹktt-teäggtõõzzin.

Õutstõõzz pââimõs tuʹmmstõkvääʹld âânn viiđvuäzzlaž (5) halltõs. Saaǥǥjååʹđteei, väärrsaaǥǥjååʹđteei, piisar, kueʹhtt halltõõzz vuäzzla de väärrvuäzzla (5) vaʹlljee personvaalin jueʹǩǩ eeʹjj riâšštõttum eeʹǩǩsåbbrest. Juõʹǩǩʼkast vuäzzlažmääus mähssam vuäzzlain lij jiõnnvuõiggâdvuõtt eeʹǩǩsåbbrest. Õutstõõzz tåimmjummuš lij äävas da juõʹǩǩʼkast vuäzzlast lij vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd tåimmjummša de äʹlǧǧed eeʹttǩeeʹjen eeʹǩǩsåbbrest ââʹnnem personvaalâst.

Halltõs 2022

Halltõʹsse kollʼje saaǥǥjååʹđteei, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei, piisar da kueʹhtt (2) väʹlddveärla vuäzzla de jeänmõõzzâst vitt (5) vääʹrrvuäzzla. Teäggtõshoiʹddjeei vuäiʹt kollʼjed halltõʹsse. Halltõs vaʹlljee õhttân eeʹǩǩen vuârstes eeʹǩǩsåbbrest. Eeʹǩǩsåbbrest liâ jiõnnväʹlddla vuäzzlažmääus mähssam vuäzzla. Halltõs noorââtt uuʹccmõssân viiđ vuâra eeʹjjest. Halltõs jååʹđat õutstõõzz tåimmjummuž såbbri kõõskast.

Petra Laiti

saaǥǥjååʹđteei

Máren-Elle Länsman

vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei

Teija Kaartokallio

piisar

Ture Laiti

vuäzzlaž

Anne Olli

vuäzzlaž

Juhán-Tuommá Magga

vääʹrrvuäzzlaž

Maren Elle Magga

vääʹrrvuäzzlaž

Sunná Valkeapää

vääʹrrvuäzzlaž

Enni Similä

vääʹrrvuäzzlaž

Áile-Risten Holmberg

vuäʹppstõsuvddi