Õutstõs

Teâtt SSN:n

Lääʹddjânnam sääʹmnuõr rõ (SSN) lij eeʹjj 1991 Uʹccjooǥǥâst alttuum sääʹmnuõri ouddõsvalvvâmõutstõskåʹdd.

Õutstõõzz tåimmjem täävtõssân lij raaveed sääʹmnuõri säʹmmlallaž identiteeʹtt da lââʹzzted sij teâđlažvuõđ sääʹmkulttuuʹrest. Õutstõs põrgg lââʹzzted sääʹmnuõri õhttvuõttâânnmõõžž, pueʹreed sääʹmǩiõl sââʹjj da kaggâd sääʹmkulttuur äʹrvstummuš. Õutstõõzz kõskksummuz tåimmõõzz liâ jeeʹresnallšem škooultõõzz, projeeʹkt, noorõõttmõõžž da lobbjummuš sääʹmnuõrid  kuõskki aaʹššin. SSN tåimmamvuʹvdd lij ceâlai Lääʹddjânnam da vuõss- sâjjsaž äʹrttel liâ Lääʹddjânnmest jälsteei sääʹmnuõr.

Õutstõõzzâst liâ vuäzzla nuʹtt 130. SSN taʹrjjad vuäzzõõttjeez vueiʹtlvažvuõđ vuässõõttâd jeeʹresnallšen noorõõttmõõžžid, mâʹt-a salibandi sääʹm- määstarǩeâštõõttmõʹšše, määŋgpeällsaid alggmeerai seminaarid da õutstõõzz eeʹǩǩsåbbra. SSN teâđat tåimmjummšest dommseeidain, blogist de facebook- seeidast. Õutstõs teäggat tåimmjummšes vuäzzlažmääusain, takai valdiaveäʹǩǩtieʹǧǧin de jeeʹresnallšen projeʹktt-teäggtõõzzin.

Õutstõõzz pââimõs tuʹmmstõkvääʹld âânn viiđvuäzzlaž (5) halltõs. Saaǥǥjååʹđteei, väärrsaaǥǥjååʹđteei, piisar, kueʹhtt halltõõzz vuäzzla de väärrvuäzzla (5) vaʹlljee personvaalin jueʹǩǩ eeʹjj riâšštõttum eeʹǩǩsåbbrest. Juõʹǩǩʼkast vuäzzlažmääus mähssam vuäzzlain lij jiõnnvuõiggâdvuõtt eeʹǩǩsåbbrest. Õutstõõzz tåimmjummuš lij äävas da juõʹǩǩʼkast vuäzzlast lij vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd tåimmjummša de äʹlǧǧed eeʹttǩeeʹjen eeʹǩǩsåbbrest ââʹnnem personvaalâst.

Halltõs 2024

Halltõʹsse kollʼje saaǥǥjååʹđteei, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei, piisar da kueʹhtt (2) väʹlddveärla vuäzzla de jeänmõõzzâst vitt (5) vääʹrrvuäzzla. Teäggtõshoiʹddjeei vuäiʹt kollʼjed halltõʹsse. Halltõs vaʹlljee õhttân eeʹǩǩen vuârstes eeʹǩǩsåbbrest. Eeʹǩǩsåbbrest liâ jiõnnväʹlddla vuäzzlažmääus mähssam vuäzzla. Halltõs noorââtt uuʹccmõssân viiđ vuâra eeʹjjest. Halltõs jååʹđat õutstõõzz tåimmjummuž såbbri kõõskast.

Teija Kaartokallio

saaǥǥjååʹđteei

Ture Laiti

vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei

Niila-Juhán Valkeapää

piisar

Enni Similä

vuäzzlaž

Lotta Hagelin

vuäzzlaž

Helmi Ljetoff

vääʹrrvuäzzlaž

Gáddjá Haarla Pieski

vääʹrrvuäzzlaž

Emma Krupula

vääʹrrvuäzzlaž

Aarni Pieski

vääʹrrvuäzzlaž

Máren-Elle Länsman

vuäʹppstõsuvddi

Petra Laiti

vuäʹppstõsuvddi

Anni-Sofia Niittyvuopio

vuäʹppstõsuvddi