Ooʒʒ vuäzzlõssân

Vueʹlj mieʹldd! Leäkku pueʹrr da teâud mieʹlddõs lomakk.

Õutstõõzz väʹlddveärrlõssân vuäzzlõssân vueiʹtte äʹlǧǧed 13-29 ekksa sääʹmnuõr. Õutstõs kollai Lääʹddjânnam säʹmmlai kõõskõsõutstõskådda  (Suoma Sámiid guovddášsearvi),koon šiõttõõzzi mieʹldd vuäzzlažõutstõskooʹddi väʹlddveärla äʹlǧǧe leeʹd säʹmmla. Jääʹǩǩte õutstõskååʹdd meäʹrteeʹlm säʹmmlõõʹžžin, koon mieʹldd säʹmmlaž lij nåkam, kååʹtt  

  1. âânn jiijjâz säʹmmlõʹžžen DA
  2. leʹbe son jiõčč, õhtt suu puärrsin leʹbe maaddârpuärrsin lij mättjam sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllân.

Väʹlddveärlai vuäzzla äʹlǧǧe teâudded pâʹjjen åårrai määinaid da leeʹd ââʹjjstes 13-29 ekksaž. Vuäzzlažooccmõõžž õhttvuõđâst nåʹrre vuäzzlažmääus, koon mäʹhsse õõut vuâra da lij šorradvuõđstes 20 euʹrred. Vuäzzlažvuõtt juätkkai automaattlânji tõn eeʹjj räjja ,ǥu vuäzzlaž teâudd 30 eeʹǩǩed leʹbe son tuʹmmai jiõčč rätkkjed õutstõõzzâst..

Väʹlddveärla vuäzzlažvuõđ lââʹssen taʹrjjee še kueʹddtemvuäzzlažvuõđ. Kueʹddtemvuäzzlõssân vuäiʹt ooccâd ǩii täättas kååʹtt haaʹlad vuässõõttâd da kaʹnnted õutstõõzz tåimmjummuž. Kueʹddtemvuäzzla  vueiʹtte vuässõõttâd da seeʹst lij särnnamvuõiggâdvuõtt õutstõõzz eeʹǩǩsåbbrin.Vuäzzlažvuõđâst mäʹhsse õõut vuâra da tõt lij šorradvuõđstes 50 euʹrred.

Vuäzzlažvuõđ nõõmtõs: